Atjaunotnes centrs

 


Varb贖t starp Jums paz蘋stamajiem, vai tuvajiem cilvkiem ir kds, kur禳 nok躁uvis atkar蘋bu var?

Varb贖t vlaties viam pal蘋dzt, bet situcija neizmains?

Pal蘋dzt iespjams tikai tad, ja cilvks to izvlas pats.


Biedr蘋ba Galileja strd ar cilvkiem, kuri vlas, lai viu dz蘋ves main蘋tos. Pa禳laik esam uzsku禳i Atjaunotnes centra izveidi cilvkiem, kuri vlas k躁贖t br蘋vi no da鱉da veida atkar蘋bm (psiholo耀isks atkar蘋bas, azartsples, alkohols, nikot蘋ns). Madonas novada, Liezres pagast tiek iekrtota gar蘋gs atjauno禳ans bze cilvkiem ar atkar蘋bu problmm.

aj gad biedr蘋ba Galileja atz蘋m jau desmito savas darb蘋bas gadu. L蘋dz 禳im biedr蘋ba strdja ar cilvkiem, kuriem valsts socilie dienesti (da鱉du apstk躁u d躁) nespja pal蘋dzt. Biedr蘋ba jau vairk k 1200 reizes ir spjusi pal蘋dzt cilvkiem ar da鱉dm socilm vajadz蘋bm. Pirms pal蘋dz蘋bas snieg禳anas 禳o cilvku dz蘋ves apstk躁i tiek r贖p蘋gi izvrtti un pal蘋dz蘋bu saem tikai tie, kuri pa禳i ir gatavi iesaist蘋ties un dar蘋t visu iespjamo, lai viu dz蘋ve main蘋tos.

Biedr蘋ba Galileja darbojas, un ts darbs l蘋dz 禳im ir sekmjies, pateicoties vienkr禳iem cilvkiem un atsauc蘋giem uzmjiem, kuri ar saviem l蘋dzek躁iem atbalsta biedr蘋bas darbu finansili.


Aicinm ar蘋 J贖s piedal蘋ties pal蘋dz蘋bas snieg禳an cilvkiem ar atkar蘋bu problmm.

J贖s variet pal蘋dzt iekrtot Atjaunotnes centru ar Jums iespjamu ziedojumu,

vai ar ikmne禳a atbalstu piedal蘋ties tie禳i rehabilitcijas darb.

Varb贖t tie ir tikai da鱉i eiro mnes蘋, kurus varsiet at躁auties ziedot, lai pal蘋dztu cilvkiem izk躁贖t no atkar蘋bu saist蘋bm, bet visbie鱉k tie禳i t ms varam sakrt tik 躁oti nepiecie禳amo atbalstu savam darbam.


Pa禳laik esam uzsku禳i l蘋dzek躁u vk禳anu Atjaunotnes Centra iekrto禳anai.

Visa 禳im darbam nepiecie禳am summa sastda 10 570 Eur.

贖dens un siltuma apgdes sistmas atjauno禳anai 4 070 Eur

un iek禳telpu remontam 6 500 Eur.


Centra darb蘋bas nodro禳in禳ana (apkure, elektroener耀ija, komunikcijas, transporta un saimnieciskie izdevumi) ik mnesi veido 450Eur izmaksas. ajs summs nav iek躁auta samaksa par darbu, ko veic biedr蘋bas akt蘋visti un br蘋vprt蘋gie, kuri savu laiku un spjas velt蘋 un ir gatavi tam, lai pal蘋dztu l蘋dzcilvkiem.


Biedr蘋ba Galileja ir sabiedrisk labuma organizcija, td躁 ziedotji saem LR likumdo禳an paredztos atbr蘋vojumus no nodok躁u maksjumiem, kas var kompenst J贖su ziedots summas.


Ja Jums ir jautjumi, vai ieteikumi, varb贖t vlaties vairk informcijas, labprt gaid蘋sim J贖su zvanu, vai e-pasta vstuli.

 
Darbs
Atbr蘋vojies no problmm
Projekti